Uchwała Nr XVII/92/12
Rady Gminy Świętajno

z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z   bezpłatnych posiłków w   ramach programu "Pomoc państwa w   zakresie dożywiania" w   latach 2012-2013 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 roku o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania w   latach 2006-2013” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:  

§   1.   Osobom z   terenu gminy Świętajno, skierowanym do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach, kryterium dochodowe uprawniające do bezpłatnych posiłków określone w   art.8 ust.1 pkt. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   2009 roku Nr 175, poz.1362 ze zm.) podwyższa się do 500% w   okresie do 31 grudnia 2012 roku.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Świętajno z   dnia 30 kwietnia 2012 r. w   sprawie w   sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z   bezpłatnych posiłków w   ramach programu „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” w   latach 2012-2013 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach   .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Szemis