ROZPORZĄDZENIE NR 3  

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  

z dnia 10 sierpnia 2012 r.  

zmieniające rozporządzenie w   sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w   pasie drogi granicznej i   strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  


 

Na podstawie art. 60 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 r. o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z   późn. zm. 1) )zarządza się, co następuje:  

§   1.   rozporządzeniu nr 101 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z   dnia 22 września 2009 r.w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w   pasie drogi granicznej i   strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z   2009 r. Nr 142, poz. 2070) w   §   1   ust. 1   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

1)   fotografowania i   filmowania terenów położonych poza linią granicy państwowej. .

§   2.   Uchyla się rozporządzenie Nr 2   Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z   dnia 4   czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w   sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w   pasie drogi granicznej i   strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

§   3.   Rozporządzenie wchodzi w   życie po upływie 3   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  


Marian   Podziewski

____________  

1)   Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 40, poz. 230, oraz z   2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i   Nr 185, poz. 1092.