Uchwała Nr XII/111/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw będących własnością Gminy Wilczęta.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 , poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1218) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z placu zabaw w Nowicy” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się „Regulamin korzystania z placu zabaw w Słobitach” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Regulaminy, o których mowa w § 1 i § 2, podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta

Andrzej Pańczuk
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/111/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/111/12
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.doc