Uchwała Nr X/84/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M. P. z 2015 roku poz. 1029) zarządza się co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gronowo Elbląskie :             

1.  Od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 672,00

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1032,00

c)  powyżej 9 ton – do poniżej 12 ton – 1220,00

2.  Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia :

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

 Stawka podatku (w złotych)

 Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

 

 12

 13

 1106,00

 1280,00

 13

 14

 1280,00

 1504,00

 14

 15

 1504,00

 1668,00

 15

 

 1668,00

 1788,00

 Trzy osie

 

 12

 17

 1280,00

 1408,00

 17

 19

 1408,00

 1590,00

 19

 21

 1644,00

 1788,00

 21

 23

 1788,00

 1914,00

 23

 25

 1914,00

 2116,00

 25

 

 1914,00

 2116,00

 Cztery osie i więcej

 

 12

 25

 1788,00

 1914,00

 25

 27

 1914,00

 2040,00

 27

 29

 2040,00

 2116,00

 29

 31

 2238,00

 2964,00

 31

 

 2238,00

 2964,,00

3.  Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 652,00

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 870,00

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 994,00

4.  Od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej  niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

 Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 Dwie osie

 

 12

 18

 994,00

 1146,00

 18

 25

 1146,00

 1244,00

 25

 31

 1370,00

 1742,00

 31

 

 1870,00

 2340,00

 Trzy osie i więcej

 

 12

 40

 1618,00

 2176,00

 40

 

 2238,00

 3026,00

5.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :                                                                     

a)  od 7 ton do 9 ton włącznie – 332,00

b)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 446,00

6.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:             

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; naczepa (przyczepa )+ pojazd silnikowy

 (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

 Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 1.

 2.

 3.

 4.

 Jedna oś

 

 12

 18

 322,00

 406,00

 18

 25

 424,00

 508,00

 25

 

 508,00

 722,00

 Dwie osie

 

 12

 28

 374,00

 494,00

 28

 33

 772,00

 1058,00

 33

 38

 1118,00

 1620,00

 38

 

 1490,00

 2114,00

 Trzy osie i więcej

 

 12

 38

 956,00

 1180,00

 38

 

 1242,00

 1616,00

7.  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy w:                           

a)  mniejszej niż 22 miejsca – 994,00

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1740,00

§ 2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX IV/236/2014 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko – Mazurskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Dorosz

 

 


[1]) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.